Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej- kierunku Technik Usług Fryzjerskich w pomoce naukowe i narzędzia praktyczne. Zapytanie ofertowe nr 7/2018/G

Data publikacji: 30.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-04-2018

Numer ogłoszenia

1100868

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 16.04.2018 roku, oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania.
Sposób i miejsce składania ofert:
a) osobiście w Biurze projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław do godz. 14:00
b) pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego Biuro projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław do
godz.14:00
c) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: i.boguszynska@firs.org.pl do godz.23:59

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

i.boguszynska@firs.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Boguszyńska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

071 72 42 298; 795 076 469

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę sprzętów dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z powiatem głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór dostawcy/-ów doposażenia szkolnej pracowni zawodowej szkolnej pracowni zawodowej- kierunku Technik Usług Fryzjerskich w pomoce naukowe i narzędzia praktyczne dla Technikum nr 2 w Głogowie.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Miejscowość: Głogów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej- kierunku Technik Usług Fryzjerskich w pomoce naukowe i narzędzia praktyczne.

Przedmiot zamówienia

1. Dostawa obejmuje wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne, które zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Zadania 1 i/lub Zadania 2 i/lub Zadania 3 i/lib Zadania 4.
2. Towar musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on wymagania określone przez normy europejskie. 3. Towary składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.
4. Sprzęty muszą być nowe i posiadać odpowiednie atesty. Na dostarczone wyposażenie pracowni oraz na sprzęty dydaktyczne będzie udzielona minimum 2 letnia gwarancja. Atesty, deklaracje zgodności itp. do produktów zostaną dołączone do towarów.
5. Wszystkie towary stanowiące przedmiot umowy muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób minimalizujący możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla zdrowia podczas ich użytkowania i spełniać wymagania funkcjonalne.
6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem, na koszt własny i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Towary będą dostarczone do lokalizacji w Głogowie - placówka szkolna.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany towaru na towar wolny od wad, podobnie jak w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia.
8. Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 2 dni wcześniej.
9. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyposażenia pracowni w praktyczne pomoce i sprzęty dydaktyczne zgodne, pod względem jakości, estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa z opisem zawartym w Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 2A i/lub 2B i/lub 2C i/lub 2D do Zapytania Ofertowego.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zadanie 1 i/lub zadanie 2 i/lub zadanie 3 i/lub zadanie 4).

Kod CPV

39712200-8

Nazwa kodu CPV

Urządzenia fryzjerskie

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy) do maksymalnie 21 dni kalendarzowych (nie później niż do 15.05.2018 r.).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej objętej niniejszym postępowaniem.

Potencjał techniczny

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.
Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. (załącznik nr 3)

Dodatkowe warunki

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie to oznacza, że mają charakter wzorcowy i Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Podane parametry w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaoferować przedmioty o podanych parametrach lub wyższych. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy tj. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą szczegółowej specyfikacji/opisu, z której będzie wynikać spełnienie min. parametrów określonych przez Zamawiającego.
W przypadku podania przez wykonawcę w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu wartości w walucie innej niż złoty (PLN) Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote (PLN), na podstawie średniego kursu złotego (PLN) w stosunku do waluty obcej, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego, na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
a. okresu, harmonogramu i zakresu realizacji umowy,
b. zabezpieczenia i kar umownych,
c. wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Złożona oferta winna zawierać:
1. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wkluczeniom w ramach prowadzonego postępowania (stanowiące załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego)
2. W zakresie:
Zadania 1
a) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 A do Zapytania Ofertowego;
i/ lub
Zadania 2
b) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 B do Zapytania Ofertowego;
c) oświadczenie o dostępności usługi serwisowej na terenie Polski
d) karta produktu w języku polskim i/ lub
Zadania 3
e) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 C do Zapytania Ofertowego;
i/ lub
Zadania 4
f) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 D do Zapytania Ofertowego;
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania (stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego)

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zadanie 1 i/lub zadanie 2 i/lub zadanie 3 i/lub zadanie 4).
Szczegóły dotyczące sposobu obliczania poszczególnych kryteriów znajdują się w załączniku - Zapytanie ofertowe nr 7/2018/GAZ

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:
W ramach Zadania 1:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 80%
2 Termin dostarczenia zamówienia (od dnia zawarcia umowy) poniżej 10 dni kalendarzowych. 20%

W ramach Zadania 2:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 80%
2 Termin dostarczenia zamówienia (od dnia zawarcia umowy) poniżej 10 dni kalendarzowych. 20%

W ramach Zadania 3:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 80%
2 Termin dostarczenia zamówienia (od dnia zawarcia umowy) poniżej 10 dni kalendarzowych. 20%

W ramach Zadania 4:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 80%
2 Termin dostarczenia zamówienia (od dnia zawarcia umowy) poniżej 10 dni kalendarzowych. 20%


Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zadanie 1 i/lub zadanie 2 i/lub zadanie 3 i/lub zadanie 4).
Szczegóły dotyczące sposobu obliczania poszczególnych kryteriów znajdują się w załączniku - Zapytanie ofertowe nr 7/2018/GAZ

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (załącznik nr 1)

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który:
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym, a
niezgodność ma charakter istotny
b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez Zamawiającego
c) przedstawi nieprawdziwe informacje
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
e) złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z określonym w zapytaniu wytycznymi)

W związku z wykluczeniem wykonawcy lub odrzuceniem oferty wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony prawnej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Adres

Hoża 1

60-591 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

616429447

Fax

616429447

NIP

7792348879

Tytuł projektu

Głogowska Akademia Zawodowców

Numer projektu

RPDS.10.04.01-02-0016/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego informuje, że zapytanie nr 7/2018/GAZ zostaje anulowane zgodnie z zapisami treści zapytania ofertowego w punkcie 15.5. tj: "Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyny,na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą."
Zamawiający informuje, że w trakcie procedury nie dokonał wyboru wykonawcy.
Liczba wyświetleń: 492